1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง อาณาเขต

1.2 แผนที่และการเดินทาง

1.3 สภาพภูมิประเทศ

1.4 สภาพภูมิอากาศ

1.4.1 อุณหภูมิ

1.4.2 ความชื้น

1.4.3 ฝน

2. ด้านเกษตร

2.1 ข้อมูลรายอำเภอ

2.1.1 พืช

2.1.2 ปศุสัตว์

2.1.3 ประมง

2.2 ข้อมูลรายสินค้า

2.2.1 พืช

2.2.1.1 สินค้าที่มีศักยภาพ

2.2.1.2 สินค้าที่ต้องสนับสนุน

2.2.1.3 สินค้าที่ต้องลดหรือเลิกผลิต

2.2.2 ปศุสัตว์

2.2.2.1 สินค้าที่มีศักยภาพ

2.2.2.2 สินค้าที่ต้องสนับสนุน

2.2.2.3 สินค้าที่ต้อง ลดหรือเลิกผลิต

2.2.3 ประมง

2.2.3.1 สินค้าที่มีศักยภาพ

2.2.3.2 สินค้าที่ต้องสนับสนุน

2.2.3.3 สินค้าที่ต้อง ลดหรือเลิกผลิต

2.3 ปฏิทินการเกษตร

3. ทรัพยากรธรรมชาต

3.1 ที่ดิน

3.1.1 การออกสิทธิ์

3.1.2 อุทกภัย

3.1.3 พื้นที่เสี่ยงภัย

3.1.4 การถือครองที่ดิน

3.1.5 การปฏิรูปที่ดิน

3.2 แหล่งน้ำ

3.2.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ

3.2.2 แหล่งน้ำบาดาล

3.2.3 โครงการสูบน้ำ

3.2.4 โครงการชลประทาน

3.2.4.1 โครงการขนาดเล็ก

3.2.4.2 โครงการขนาดกลาง

3.2.4.3 โครงการขนาดใหญ่

3.3 ป่าไม้

3.3.1 ป่าสงวน

3.3.2 ป่าชุมชน

4. ด้านเศรษฐกิจ

4.1 แหล่งเงินทุน

4.1.1 จำนวนเงินฝาก

4.1.2 เงินกองทุนและช่วยเหลือ

4.1.3 แหล่งเงินทุนด้านการเกษตร

4.2 อุตสาหกรรม

4.2.1 โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร

4.3 การตลาด

4.3.1 โครงสร้างการตลาด

4.3.2 การตลาดสินค้าเกษตร

4.3.3 สินค้าเด่น

4.3.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์

4.3.5 สินค้าที่ส่งออก – นำเข้า

4.3.6 มูลค่าเฉพาะของตัวสินค้า

5. สังคม

5.1 การปกครอง

5.1.1 การแบ่งหน่วยการปกครอง

5.1.2 จำนวนประชากร

5.1.3 ข้อมูลแรงงาน

5.1.4 รายได้ – รายจ่าย

5.2 องค์กร

5.2.1 การแบ่งประเภทสหกรณ์

5.2.2 สถาบันเกษตรกร

5.2.3 แหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตร

5.2.4 ข้อมูลอาสาด้านการเกษตร

5.2.5 กองทุนฟื้นฟู

5.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3.1 เทคโนโลยี /ภูมิปัญญาด้านเกษตร

6. แหล่งท่องเที่ยว

6.1 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

6.2 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

6.3 การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม